A Huonker Hungária Kft. általános értékesítési feltételei

1. Általános információk- Alkalmazhatóság

1.1. Értékesítési feltételeink kizárólagos érvényűek; a megrendelő ezekkel szemben álló vagy értékesítési feltételeinktől eltérő követeléseit nem áll módunkban elismerni, kivéve, ha azokra írásban kifejezett hozzájárulásunkat adtuk. Értékesítési feltételeink így azokra az esetekre is érvényessé válnak, melyekben a megrendelő értékesítési feltételeinkkel szemben álló vagy attól eltérő igényeinek ismeretében a megrendelő számára a kiszállítást fenntartás nélkül elvégezzük.

1.2 Minden megállapodást, mely vállalatunk és a megrendelő között a szerződés teljesítése érdekében jön létre, írásban szükséges rögzíteni.

2. Ajánlatok, ajánlatkészítési dokumentáció

2.1 Amennyiben a megkeresés tárgya a polgári törvénykönyv szerint ajánlatkérésnek minősíthető, úgy azt 4 héten belül tudjuk elkészíteni. Ajánlataink kötelezettség nélküliek, és bármikor visszavonhatóak.

2.2 Ábrák, rajzok, kalkulációk és egyéb dokumentációk tekintetében a tulajdon- ill. a szerzői jogunkat fenntartjuk, azok harmadik személy rendelkezésére nem bocsájthatóak. Azok harmadik személynek történő átadása előtt a megrendelőnek rendelkeznie kell az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulásunkkal.

3. Ár – fizetési feltételek

3.1 Minimális rendelési érték 500 €.

3.2 Amíg a megbízás visszaigazolásából egyéb nem következik, a szállítási feltételeink telephelyünkön történő átvétellel értendőek, kizárólag csomagolási és egyéb költségek felszámításával. Ezeket a számlán elkülönítetten tüntetjük fel.

3.3 Áraink nem tartalmazzák a törvényben megszabott általános forgalmi adót; az általános forgalmi adó törvényben meghatározott mértékét a számlakiállítás napján elkülönítetten vezetjük fel a számlára. Áraink továbbá nem tartalmazzák az egyéb felmerülő járulékos díjakat, köz-, és vámterheket.

3.4 Amíg a megbízás visszaigazolásából egyéb nem következik, a szériagyártásból szállított termékek ellenértéke megegyezés alapján a számla kiállításának napjától számított 30 napon belül levonás nélkül esedékes.

Üzemi eszközök, szerszámok, automata berendezések, bérmunka, fém- és nemesfém pótdíjak esetében a vételár azonnal, levonások nélkül esedékes. A következő részösszegek fizetendőek: az ellenérték 40%-a a megbízás visszaigazolásakor, 40%-a a termék gyárthatóságának státuszában.

Az ellenérték fennmaradó 20 %-a a kockázatátruházás, vagy a széria engedélyezésének időpontja utáni 7 napon belül esedékes.

3.5 Ha egy adott szolgáltatás a szerződéskötés dátumát követő 4 hónapot meghaladva kerül teljesítésre, lehetőségünk van az ajánlatadás óta bekövetkező bér- és/vagy anyagáremelkedéseket általános költségfelár formájában kiszámlázni.

3.6 Amennyiben a megrendelő fizetési késedelembe kerül, jogunkban áll késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke az EKB mindenkori Euro alapkamatlábának 8 százalékponttal növelt értéke. Minden kiküldött felszólítás esetén jogunkban áll 10,00 Eurot felszámítani a 2016. évi IX. törvény alapján. Amennyiben az esetleges késedelemből bizonyíthatóan nagyobb kárunk keletkezik, jogunk van kárigényünket érvényesíteni.

3.7 A megrendelőnek minden esetben jogában áll annak a kimutatása, ha álláspontja szerint a fizetési késedelem következtében nem, vagy lényegesen alacsonyabb mértékű káruk keletkezett az általunk kimutatott kárigénynél.

3.8 Beszámítási jog csak abban az esetben illeti meg a megrendelőt, ha ellenigényei jogerősen megállapítást nyertek, vitathatatlanok, vagy vállalatunk által elismertek. Ezen kívül a megrendelő visszatartási jog gyakorlására is jogosult, amennyiben ellenigénye ugyanazon szerződéses viszonyon alapszik.

3.9 Egyéb rendelkezések

 • Amennyiben az árajánlat nem tartalmazza kifejezetten a raklapot, úgy minden EUR raklap kiszámlázásra kerül, kivéve, ha a vevő csereraklapot biztosít.
 • A visszaigazolt szállítások a tervezett szállítás dátumához képest 2 héten belül nem módosíthatóak, nem törölhetők. Ha vevő mégis ragaszkodik a szállítás későbbi időpontra való áttételéhez, úgy 150 € adminisztrációs költséget számítunk fel.
 • Amennyiben a vevőnek rendkívüli gyártásra és szállításra van szüksége és az alapanyagok rendelkezésre állnak, abban az esetben 650 € setup költséget számítunk fel tételenként.
 • Rendszeres rendelés esetén a pozíciónkénti minimum rendelési érték 150 €, amennyiben a rendelt érték ez alatt van, 150 €-t számítunk fel az adott pozícióra.

3.10 A polgári törvénykönyv feltételeinek megfelelően biztosítéknyújtást követelhetünk meg. A határidő teljesítés nélküli lejárata esetén visszaléphetünk a szerződéstől, és kártérítést követelhetünk.

4. Szállítási idő, szállítási késedelem

4.1 A szállítási határidő csak akkor kötelező érvényű, ha azt a megrendelés visszaigazolásunkban írásban jóváhagytuk.

4.2 A kötelező érvényű szállítási határidő magával vonja azt a feltételezést, miszerint a megrendelő eleget tett minden, az üzleti megállapodásban vállalt együttműködési kötelezettségének. Ide értendő a megállapított előleg pénzügyi teljesítése. Ha a megrendelő nem tesz eleget az együttműködésben vállalt kötelezettségeinek, akkor a kiszállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

4.3 A kötelező szállítási határidő betartásának előfeltétele, hogy beszállítóink helyesen és megfelelő időben teljesítik szállítási kötelezettségüket.

4.4 Amennyiben a szállítási határidő be nem tartása általunk nem befolyásolható okok, vagy egyéb hatáskörünkön kívül eső területeken bekövetkező eseményekre vezethető vissza, a szállítási határidő ezektől függően hosszabbodik. Ez azokra az esetekre is igaz, ha a negatívan befolyásoló körülmények a beszállító egyik alvállalkozójánál következnek be. Megrendelőinkkel az effajta körülmény bekövetkezésének kezdetét és végét a lehetőségeink szerinti legrövidebb időn belül tudatjuk. A fentiekben megnevezett körülmények szintén rajtunk kívül állnak akkor, ha azok egy már bekövetkezett késedelem időtartama alatt keletkeznek.

4.5 A szállítási határidő teljesítettnek minősül, ha az adásvétel tárgyát képező termék a teljesítési folyamat befejeztével a gyárat elhagyta, vagy a készre jelentés megtörtént a megrendelő felé. Az átvételi határidő az irányadó arra vonatkozóan, hogy meddig kell létrejönnie az áruátvételnek – a jogos átvétel megtagadáson kívül –, ill. az átvételre kész állapot lejelentésének. Ha az áru kiszállítása vagy átvétele a megrendelő miatt valamilyen okból késik, akkor lehetőségünk van a kiszállítási ill. az átvételi készültségi állapot lejelentését követő hónaptól kezdve, a késés miatt keletkező költségek, de minimum a számlázott összeg 5 %-ának felszámítására a megrendelő felé. Ezzel egyidőben esedékessé válik minden addig teljesített szállításunk, vagy nyújtott szolgáltatásunk kifizetése is. Továbbá jogunkban áll a megfelelő határidő kitűzését és teljesítés nélküli lejártát követően rendelkezési jogunkat az áru felett fenntartani, és a kiszállításokat számunkra megfelelő, hosszabb határidőre teljesíteni.

4.6 Ha a megrendelő igényli, részszállításra van lehetőség.

4.7 A megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha részünkről a teljesítés a kockázat átszállása előtt végérvényesen ellehetetlenedik. A megrendelőnek szintén joga van visszalépni a szerződéstől, ha megrendelésénél a szállítás egy részének teljesítése nem lehetséges, és a megrendelőnek jogos érdeke, hogy a részszállítást elutasítsa. Egyéb esetben a megrendelő kötelezett a részszállítással megállapított ár megfizetésére. A teljesítés ellehetetlenedése esetén a fenti rendelkezések érvényesek. Egyéb esetekben felelősségvállalási kötelezettségünk az adott számlában foglaltakra terjed ki.

4.8 Ha általunk okozott késedelem miatt a megrendelőnek kára keletkezik, a megrendelőnek jogában áll a késedelemre vonatkozóan általános kártérítést követelnie. Ennek mértéke a késedelem minden hetére vonatkozóan az érintett termék bruttó értékének 0,5 %, de összesen maximum a teljes szállítmány azon részének bruttó 5%-os értéke, mely a késés következtében nem megfelelő időben, vagy nem a szerződésnek megfelelően használható.

4.9 Ha a megrendelő, a késésre vonatkozóan – a törvényes kivételek figyelembevételével – a szállításra új határidőt tűz ki, melynek teljesítése részünkről nem történik meg, a megrendelőnek jogában áll a törvényes előírások keretein belül elállni a szerződéstől.

4.10 A következő pontok foglalják össze a szállítási késedelemből adódó egyéb lehetséges követeléseket.

5. Kockázat áthárulás és áruátvétel

5.1 A kockázatviselés áthárul a Megrendelőre, amikor a szállított áru elhagyja a gyárat, részszállítások teljesítését is beleértve. Amennyiben telephelyünkön történő átvételről van szó, a kockázat áthárulás szempontjából ennek létrejötte irányadó. Az átvételnek haladéktalanul az átvételre meghatározott időpontban, adott esetben a készre jelentést követően meg kell történnie. A megrendelő csekély mértékű hiányosság/hiba okán nem tagadhatja meg az átvételt.

5.2 Jogunkban áll a szállítási károkra vonatkozóan minden kiszállításra biztosítást kötni a megrendelő költségére.

5.3 Ha a szállítmányban a megrendelőhöz való beérkezéskor szállítási károk észlelhetőek, vagy azokról később bizonyosodnak meg, a megrendelő az áruszállító jármű sofőrjétől haladéktalanul írásbeli jegyzőkönyvet kérhet.

5.4 Ha a szállítás, ill. átvétel rajtunk kívül álló körülmény miatt, illetve a megrendelőnek felróható okból késik vagy marad el a kockázatviselés a kiszállítás lejelentésének napjától, ill. az átvételre kész állapot lejelentésének napjától a megrendelőre száll át. A megrendelő kérésére kötelezettséget vállalunk az ilyen eseteket fedező biztosítás megkötésére, melynek költségterhét a megrendelő viseli.

6. Export az USA-ba és Kanadába

6.1 Kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül termékeinket tilos exportálni az USA-ba és Kanadába.

6.2 A megrendelő köteles mentességet biztosítani minden követelés alól, melyek az USA-ba és Kanadába történő exportszállításból adódóan keletkeznek, abban az esetben is, ha az exportálásra jóváhagyásunkat adtuk.

7. Tulajdonjog fenntartás

7.1 Az adásvétel tárgyát képező termékek feletti tulajdon-és rendelkezési jogunkat a szállítási megállapodás és a korábban megkötött szerződések alapján a nyitott követelések teljesítéséig fenntartjuk. Ide értjük a csekk- és váltóköveteléseket, valamint nyitott számlákból és folyó kifizetésekből származó követeléseinket is. Ha a kifizetéshez részünkre váltót állít ki üzleti partnerünk, ez nem szünteti meg a termék feletti tulajdonjogunkat mindaddig, amíg a váltókifizetés nem történt meg.

7.2 A fentiekben megnevezett követeléseink hiánytalan teljesítését megelőzően a megrendelő normál üzletmenete során felhasználhatja a szállított termékeket, kivéve, ha a 7.6. pont szerint ránk engedményezett követelésekre korábban harmadik személlyel átruházási tilalom került vagy kerül megállapodásra. Ezt megelőzően tilos a zálogba adás vagy a biztosítéki tulajdonváltás, valamint a szokásos üzletmenetben csak viszonteladóknak történő továbbértékesítés azzal a feltétellel engedélyezett, hogy a viszonteladó ügyfeleitől kifizetéseket kap, melyeket haladéktalanul továbbít részünkre. Az intervenció esetleges költségeit a megrendelő viseli.

7.3 Zálogosításról, lefoglalásról, vagy egyéb rendelkezésekről, valamint harmadik személy bekapcsolódásáról az ügyletbe a megrendelőnek haladéktalanul értesítést kell küldenie.

7.4 A megrendelő szerződésnek ellentmondó magatartása esetén, különösen fizetési késedelem fennállásakor felszólítást követően jogunkban áll visszavenni a terméket, melynek visszaszolgáltatására a megrendelő kötelezett.

7.5 Tulajdonjogunk fenntartásának érvényesítése, valamint a szállítmány elzálogosítása nem minősül a szerződéstől való visszalépésnek.

7.6 A megrendelő a számláinkon kiállított összeg erejéig átruházza ránk minden értékesítésből keletkező követelését, ideértve az általános forgalmi adót és minden egyéb járulékos jogot. Mindez abban az esetben is érvényes, ha a megrendelő a termék továbbértékesítése révén őt megillető vételár-követelését egy a termék vásárlójával vagy harmadik személlyel egyeztetett folyószámlára állítja be. Ezt az engedményezést elfogadjuk.

7.7 Harmadik fél ingatlanával vagy ingóságával kapcsolatos, valamint munkaszerződésben rögzített megmunkálásra vagy feldolgozásra szóló megbízás esetén a megrendelő átruházza ránk a vállalkozási díjból származó követelését és/vagy a keletkező társtulajdonosi részesedését a számlánkon szereplő összeggel egyező mértékben, beleértve a feldolgozott áru általános forgalmi adóját is.

7.8 A megrendelő ezúton felhatalmazást kap a fentiekben engedményezett követelések normál üzleti forgalom keretein belül történő, önálló beszedésére, amennyiben a beérkező bevételeket részünkre haladéktalanul továbbítja. Fizetési késedelem, peres úton vagy peren kívül fizetésképtelenségi eljárás kérelmezése, csekk- vagy váltóóvás automatikusan megszünteti az átengedett követelések beszedésére vonatkozó felhatalmazást.

7.9 Ha az adásvétel tárgyát képező termék egy ingatlan jelentős értékű alkotórészét képezi, a megrendelő kötelezettséget vállal a megállapított fizetési határidők be nem tartása esetén az eszközök kiszerelésének engedélyezésére, amennyiben azok az épületszerkezetre jelentős befolyást nem gyakorolnak, valamint az eszközök tulajdonjogának visszaszolgáltatására. Ha a megrendelő korlátozza fentiekben meghatározott jogainkat, kártalanítási kötelezettség terheli. Az eszközök kiszerelésének költségét, illetve az esetleges egyéb költségeket a megrendelő viseli.

7.10 Ha a rendelkezésünkre bocsátott biztosítékok valós értéke a tulajdonjog fenntartás-szabályozás alapján, vagy egyéb biztosítékokkal összevontan 10%-os mértéket meghaladóan túllépi a biztosítékokra vonatkozó követelésünket a megrendelő kifejezett kérésére a biztosítékok egy részét felszabadítjuk.

7.11 A fizetésképtelenség esetére vonatkozó eljárás megkezdésének kérelmezése feljogosít minket a szerződéstől való elállásra, valamint a kiszállított termékek azonnali visszaszolgáltatásának felszólítására, amennyiben ezen termékek ára még nem került kifizetésre a megrendelő által.

8. Szállítási hiányosságok szavatolása (garancia)

A szállítmány tárgyi vagy jogi hiányosságai esetén az elutasítás mellett további igényeknek is eleget tudunk tenni az alábbiak szerint (11. pont fenntartásával):

Tárgyi hiányosság

8.1 Minden olyan alkatrészt ingyenesen, saját eseti döntésünk szerint javítunk, vagy újraszállítunk, melyek a kockázat áthárulás szakaszában hibásnak mutatkoznak. Az effajta hiányosság megállapítását részünkre haladéktalanul írásban közölni szükséges. A cserélt alkatrészek vállalatunk tulajdonát képezik.

8.2 Minden általunk szükségesnek látott utómunkálat és pótszállítás elvégzéséhez, a felek közötti megegyezés szerint, a megrendelőnek biztosítania kell a szükséges időt és körülményt, ellenkező esetben nem vagyunk felelősségre vonhatóak a további következményekért. Csak az üzembiztonság veszélyeztetéséből adódó sürgős esetekben és az aránytalanul nagy károk elkerülése érdekében, a felek azonnali megegyezése szerint, jogosult a megrendelő maga, vagy általa meghatalmazott harmadik személy a hibát elhárítani, és a szükséges ráfordítások kiegyenlítését tőlünk követelni.

8.3 A javításból, ill. az újraszállításból keletkező közvetlen költségekből álljuk – amennyiben a kifogás jogosnak minősül – a pótalkatrészek költségeit határparitásos kiszállítással, a be- és kiszerelés arányos költségeit, továbbá Magyarország területén belül, amennyiben ezt az egyedi eset földrajzi elhelyezkedése költséghatékonysági okokból megköveteli, szerelőink és kisegítő munkaerőnk helyszíni rendelkezésre bocsátásának költségeit. Egyéb esetekben a megrendelő viseli a felmerülő költségeket. A cserélt alkatrészek vállalatunk tulajdonát képezik.

8.5 A megrendelőnek jogában áll a törvényi előírások keretein belül elállni a szerződéstől, ha vállalatunk – figyelembe véve a törvény által meghatározott kivételeket – eredménytelenül elmulaszt egy tárgyi hiányosságból adódó, utójavításra vagy pótszállításra vonatkozó, számunkra kitűzött, méltányos határidőt. Amennyiben csak jelentéktelen hiányosság áll fenn, a megrendelőt megilleti a szerződéses ár csökkentésének joga. A szerződéses ár csökkentésére vonatkozó jog egyéb esetekben kizárt.

A következő esetekben garanciavállalásunkat nem tartjuk fenn:

8.5 Nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használat, a megrendelő, vagy harmadik személy által végzett hibás összeszerelés, ill. üzembe helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, nem az előírásoknak megfelelő karbantartás, nem megfelelő üzemanyag, hiányos szerelés, alkalmatlan üzemeltetési hely, vegyi, elektrokémiai vagy elektromos befolyás, amennyiben ezek nem a mi felelősségi körünkben keletkeztek. Amennyiben egy esetleges hiba merül fel, akkor a megrendelő bejelenti annak természetét, ez alapján elbírálható lesz, hogy miből ered. Ha a helyszíni szemlén kiderül, hogy a fent írtak okozták a hibát, a megrendelő köteles a vállalatunknak a termék megvizsgálásával kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni.

8.6 Ha a megrendelő vagy egy harmadik személy szakszerűtlen javítást hajt végre, az ebből származó
következményekért a szállítót nem terheli felelősség. Ugyanez érvényes a szállítóval előre nem
egyeztetett, a terméken végrehajtott változtatásokra.

8.7 Ha a megrendelő alkatrészt vagy alapanyagot szállít feldolgozásra vagy egy megbízás teljesítéséhez a megbízotthoz, és arról a felek előre kifejezetten nem egyeztetnek, akkor nem történik bejövő alapanyag ellenőrzés a nem szembetűnő hibákra vonatkozóan.

8.8 Ha szolgáltatási csomagunk részét képezi az elektronikus adatfeldolgozó berendezésekhez tartozó szoftverek biztosítása, akkor a következő kiegészítő feltételek lépnek életbe:

a. Garanciát vállalunk arra vonatkozóan, hogy az átadott szoftverek nem tartalmaznak reprodukálható hibákat. A garancianyújtás előfeltétele a szerződésszerű használat.

b. A programhibákat a megrendelőnek haladéktalanul tudomásunkra kell hoznia.

c. A közölt hibák elhárítása a mi feladatunk. Amennyiben a hibaelhárítás látszólag nem lehetséges, kötelezettek vagyunk egy alternatív megoldás kifejlesztésére.

d. Amennyiben nem sikerül a c. pontban foglalt kötelezettségeinket teljesítenünk, úgy a megrendelő döntésétől függően jogosult a megállapodás szerinti térítést (olyan eszközök esetében is, melyek használata a programhiba miatt nem csak kis mértékben korlátozódott) arányosan csökkenteni, vagy a szerződés felbontását követelni.

e. Nem vállalunk garanciát arra vonatkozóan, hogy az átadott szoftverek a megrendelő speciális követelményeinek megfelelnek.

Jogi hiányosság

8.9 Ha az értékesített termék használata szellemi vagy szerzői tulajdonjogok megsértéséhez vezet, akkor a megrendelőnek saját költségünkre megvásároljuk a termék további használatához szükséges alapvető jogokat, vagy a szállított terméket a megrendelő által elvárható módon úgy alakítjuk át, hogy a tulajdonjogsértés megszűnjön.

8.10 Ha a 8.9. pontban foglaltak gazdaságilag megfelelő feltételekkel, vagy elfogadható határidőn belül nem lehetséges a megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől. A megnevezett előfeltételek mellett nekünk szintén jogunkban áll visszalépni a szerződéstől.

8.11 Továbbá megrendelőink mentesülnek a vonatkozó védelmi jog birtokosának vitathatatlan, jogerővel megállapított igényeitől.

8.12 A 8.9. pontban megnevezett kötelezettségeink a 8.11. pontban megfogalmazott védelmi és szerzői jogok sérülésének eseteivel bezárólag kötelező érvényűek.

Csak akkor áll fenn, ha:

 • A megrendelő haladéktalanul értesít minket az érvényes védelmi és szerzői jogok sérüléseiről.
 • A megrendelő megfelelő mértékű támogatást nyújt az érvényesített igények kivédésében, ill. lehetővé teszi a módosítási intézkedések kivitelezését a 8.9. pontnak megfelelően.
 • Minden védekező intézkedés, a peren kívüli szabályozásokkal bezárólag, fenntartható marad számunkra.
 • A jogi hiányosság nem a megrendelő egy rendelkezésén alapszik.
 • A jogsértést nem az okozza, hogy a megrendelő a szállított eszközt önállóan módosította, vagy azt nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően használta.

9. Felelősség

9.1 Ha a megrendelő által szállított alapanyag nálunk megsérül, különös tekintettel a megmunkálásra és feldolgozásra, illetve a javításra, vagy használhatatlanná válik, csak abban az esetben szavatolunk, ha a kárt szándékosság vagy súlyos gondatlanság idézi elő, de mindaddig csak a bruttó megmunkálási érték 10 %-ig terjedő mértékben, amíg valamely törvényi rendelkezés kötelező erejénél fogva nem áll fenn korlátlan felelősség. A vállalatunknál raktározott vevői alapanyagokra, saját költségünkre tűzkár kockázata elleni biztosítást kötünk. A megrendelő írásban követelheti saját költségére egy kiterjedtebb biztosítás megkötését.

9.2 Ha a szállított termék saját hibánkból adódóan, szerződéskötés előtti vagy utáni javaslatok és tanácsadások elmulasztott vagy hibás megvalósítása következtében vagy egyéb szerződésben foglalt járulékos kötelezettségek elmulasztása miatt – különös tekintettel az értékesített termék kezelési és karbantartási útmutatójára – a megrendelő által nem szerződésszerűen használható, akkor a megrendelő további igényeinek kizárása mellett a 9.1. és a 9.3. pontok szabályozásai érvényesülnek.

9.3 Az olyan károkért, melyek nem az értékesített terméken keletkeztek, csak a következő esetekben vállalunk garanciát (az alkalmazott jogi szabályoknak megfelelően):

 • szándékosság
 • durva hanyagság
 • vétkesség életet, testi épséget és egészséget érintő veszélyeztetésben
 • elhallgatott hiányosságok, hibák
 • termékhiba, melyet a termékgarancia-törvény személyi és dologi kárra vonatkozó rendelkezései a személyes használatú tárgyak esetében szavatol.

9.4 A szerződésben vállalt lényeges kötelezettségek vétkes megszegéséért szintén felelősséget vállalunk durva hanyagság vagy a szerződésből következő, ésszerűen előrelátható károk okozása esetén.

9.5 A fentieken kívül további követeléseket nem tudunk elfogadni.

10. Kötbér igényünk a megrendelő nem teljesítése esetén

10.1 Jogunkban áll nem teljesítés esetén kötbért igényelni, melynek mértéke az átlagos, minimális megtérítendő károk esetében a szerződésben foglalt ár 10 %-a általános forgalmi adó nélkül. A kötbér összege emelkedik, ha a kár bizonyíthatóan magasabb, vagy a kötbér összege csökken, ha a megrendelő bizonyítani tudja, hogy a kár értéke a fentiek szerint kalkulált értéknél alacsonyabb.

11. Elévülés

11.1 A megrendelő kellékszavatossági igénye – az alkalmazott jogi szabályoknak megfelelően  1 év alatt , míg minden egyéb követelése a Polgári Törvénykönyv alapján évül el.  Szintén ezek a rendelkezések érvényesek az építményekben vagy termékértékesítés tárgyát képező termékekben fellelt hibák eseteire, ha a terméket rendeltetésszerű felhasználhatóságuknak megfelelően építményekhez használták, ill. azok az építmény meghibásodását okozták.

12. Szerződésből adódó kötelezettség

12.1 A szerződés az egyes feltételek érvénytelensége esetén is az egyéb rendelkezéseit tekintve kötelező érvényű marad. Ez abban az esetben nem érvényes, ha a szerződésben foglaltak betartása az egyik fél esetében el nem várható méltánytalanságot jelentene.

12.2 Amennyiben egy szabályozás teljesen, vagy részben érvénytelen, a szerződő feleknek törekedniük kell az érvénytelen szabályozással megcélzott gazdasági eredmény egyéb, jogilag megengedhető módon történő elérésére.

13. Illetékes bíróság, alkalmazandó törvény

13.1 Minden, a szerződéses kapcsolatból eredő vitás ügyben a vállalatunk székhelye szerint illetékes bíróság jár el.

Bicske, 2022. május

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK