A Huonker Hungária Kft. általános beszerzési feltételei

1.       Általános információk- Alkalmazhatóság

Az alábbiakban ismertetett beszerzési feltételeink képezik minden megrendelésünk alapját, abban az esetben is, ha egyes, ezeknek ellentmondó értékesítési feltételt kifejezetten nem utasítunk el. A Beszállító ellentétes üzleti feltételeit nem áll módunkban elfogadni.

2.       Megrendelés

Megrendelést csak akkor tekintünk kötelező érvényűnek, ha azokat írásban (elektronikusan vagy papír alapon), aláírással ellátva küldjük ki. Szóbeli megrendelések csak akkor köteleznek minket, ha azok haladéktalanul írásban, aláírással megerősítésre kerülnek.  

Kizárólag szóbeli megrendelésre nem fogadunk el teljesítést. A papír alapon küldött megrendelést a társaság a szállító cégnyilvántartásban szereplő vagy egyéb általa írásban megadott címre küldi ki ajánlott levélként vagy a szállító képviselőjével történő személyes találkozás során kerül átadásra. Elektronikus úton küldött megrendelés esetén a megrendelést minden esetben aláírva küldjük ki az elektronikus levél mellékleteként.

3.       Megrendelés visszaigazolás

Postai úton megküldött megrendeléseinket a levél kézhezvételétől számított 48 órán belül elektronikusan, írásban szükséges visszaigazolni.

Személyes találkozó során átadott megrendelés esetében a megrendelésen a megrendelés átvételét a szállító képviselője minden esetben aláírásával igazolja.

Az elektronikus úton megküldött megrendelést akkor tekintjük visszaigazoltnak, ha arról elektronikus visszaigazolás érkezik a szállítótól a megrendelés kiküldésétől számított 48 órán belül.

A fentiekben megjelölt visszaigazolási határidőbe a hétvége, valamint az ünnepnapok nem számítanak be, így amennyiben a megrendelés hétvégén vagy ünnepnapon érkezik meg a szállítóhoz, vagy a határidő hétvégén vagy ünnepnapon telik le, ebben az esetben a visszaigazolást a szállító a következő munkanapot követő nap 16:00 óráig köteles megküldeni Társaságunk részére.

 A megrendelés dátumától számított 14 napig köt minket a megrendelés. A megrendeléstől való eltérés csak előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

4.       Kiszállítás

Amennyiben a Szállító a visszaigazolt szállítási határidőt egy a szállítót befolyásoló körülmény miatt nem tartja be, vagy a szállítmány hiányos vagy hibás jogunkban áll – további jogi követelések sérülése nélkül – döntésünknek megfelelően a megbízástól elállni és/vagy kártérítést követelni. A hiányos, hibás szállításból vagy szolgáltatásnyújtásból eredő többletköltségeket a szállító köteles megtéríteni. Megkésett vagy hiányos szállítás, ill. szolgáltatásnyújtás átvétele/elfogadása részünkről nem jelenti a további követelésekről való lemondást.

Szállító köteles a megrendelést visszaigazolni és a vállalt szállítási időt betartani. Amennyiben a visszaigazolás elküldése után olyan körülmény lép fel, mely a vállalt szállítási időt befolyásolja, késlelteti,  a szállító köteles azonnal írásban értesíteni  Társaságunkat az új szállítási dátumról.

A szállító köteles minden szállításra nyomonkövetési információkat a Társaságunk rendelkezésére bocsátani kérés esetén, valamint a feladott árut nyomon követni. Amennyiben a szállítás alatt olyan probléma lép fel, ami késlelteti a teljesítését, úgy a Társaságunkat haladéktalanul tájékoztatnia kell erről, azzal, hogy a telefonos tájékoztatást követően azt írásban is köteles megtenni a szállító.

A leszállított megrendelést Társaságunk képviselője a szállítólevél aláírásával veszi át az ott feltüntetett mennyiség szerint. Amennyiben az átvételkor megállapítható hibát vagy hiányosságot észlel az átvevő képviselő, úgy azt a szállítólevélen feltüntetjük vagy arról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a szállító fuvarozója vagy egyéb képviselője köteles aláírásával ellátni.

Az áru átvétele a megrendelő székhelyén történik. Az átadásig a szállító viseli a teljes kárveszélyt.

A szállító a megállapodott teljesítési határidő lejártától van késedelemben még akkor is, ha a Megrendelő erről nem tájékoztatja, kivéve abban az esetben, ha a teljesítési késedelem a Szállítónak nem felróható.

A késedelmes teljesítés fenntartás nélküli elfogadása nem jelenti a megrendelő számára teljesítési határidők be nem tartása esetén esetlegesen rendelkezésre álló jogról történő lemondást. 

5.       Hibákért vállalt szavatosság

A szállítás vagy szolgáltatásnyújtás hiányosságaiért, függetlenül attól, hogy azokat azonnal, vagy csak később észlelték, a Szállító jótáll a törvényben meghatározott garancia időtartamra, vagyis a kockázatátszállás dátumát követő 2 évre. Jogunkban áll – az esetleges kártérítési követelések sérülése nélkül – visszalépni a szerződéstől, ill. költségmentes hibaelhárítást, vagy arányos mértékű árengedményt követelni. Sürgős esetekben, előzetesen egyeztetett póthatáridők meghatározása nélkül jogosultak vagyunk a hibákat a Szállító költségére elhárítani, illetve elháríttatni. A Szállító ebben az esetben lemond a póthatáridő egyeztetésről. A Szállító továbbá eltekint a megkésett kárbejelentés kifogásolásáról.

6.       Minták, rajzok és titoktartási kötelezettség

Mindenfajta dokumentációt, melyet a szállító rendelkezésére bocsájtunk, úgymint mintákat, rajzokat, modelleket stb., a szállító köteles költség felszámítása nélkül részünkre visszajuttatni, amint azokra már nincs szüksége a megrendelés teljesítéséhez. A dokumentációk harmadik személy részére nem tehetők hozzáférhetővé sem a beszállító, sem a beszállító alkalmazottai, sem pedig a teljesítésben közreműködő felek által. Egyéb esetekben a beszállítóval külön erre a célra megkötött titoktartási megállapodás irányadó.

7.       Hatósági előírások

A beszállító kötelezettséget vállal minden jogi és hatósági előírás betartására.

8.       Fizetés

30 napra levonás nélkül. Ettől eltérő megállapodást csak a megrendelésben írásban rögzítve kötünk. A fizetési határidő első napja a számla vállalatunkhoz történő beérkezésével kezdődik. Ha a szállítmány csak a fenti időpont után érkezik be, vagy a szolgáltatás csak ezt az időpontot követően teljesül, a mindenkori fizetési határidő csak a szállítmány vállalatunkhoz történő hiánytalan beérkezésekor, vagy a szolgáltatásnyújtás maradéktalan teljesítését követően számítandó.

9.       Csomagolás, fuvardíj

Ha a felek a megállapodás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek az árak a gyártó telephelyi átvétellel értendők, magába foglalva a csomagolást is.

Fuvardíj tekintetében a megrendeléseken szereplő fuvarparitás a mérvadó. Eltérő megállapodás hiányában a szállító saját költségén köteles az áruk szállításra alkalmas csomagolásáról gondoskodni. Ez nem érinti a megrendelő azon jogát, hogy utasításokat adjon az alkalmazandó csomagolásra vonatkozóan.

10.   Teljesítés helye, illetékes bíróság, jogválasztási záradék

A fizetés és a teljesítés helye Bicske 2060, Tatai út 35. A szerződésből vagy megrendelésekből eredő jogvitái rendezését felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre, a jogvitára kizárólagosan illetékes bíróság – hatáskörtől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság, valamint a Székesfehérvári Törvényszék. Minden megrendelésre vonatkozóan a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.

11.   Érvényességi záradék

Az egyes ügyletek esetén a fenti pontok bármelyikének érvénytelensége a többi záradék hatályosságát és érvényességét nem befolyásolja. Az érvénytelen záradékokat a szerződésben vagy megrendelésben olyan hatályos szabályozásokkal kell pótolni, amelyek a szerződés gazdasági célját leginkább szolgálják.

Bicske, 2022. május

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK